ΣΤΟΧΟΣ

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη δεύτερη από τις δύο πρώτες ύλες που συμμετέχουν στην παραγωγή της ρετσίνας, το ρετσίνι. Θα αναδειχθούν, συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του ρετσινιού και οι διαδικασίες με τις οποίες ο χαρακτήρας του συντελεί στη δημιουργία των μοναδικών χαρακτηριστικών της ρετσίνας, ενός από τα δημοφιλέστερα κρασιά της Ελλάδας.
Με επίκεντρο το ρετσίνι, θα μελετηθεί η παραγωγή και η χρήση του στο πλαίσιο της οινοποίησης των οίνων που ανήκουν στην κατηγορία «Ρετσίνα – Ονομασία κατά Παράδοση».

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για τη διενέργεια της έρευνας δημιουργούνται διαφορετικά πρωτόκολλα οινοποίησης τα οποία στοχεύουν στη διερεύνηση της συνολικής ποιότητας του χαρακτήρα του ρετσινιού, όπως αυτός εκφράζεται στο πλαίσιο της οινοποίησης της ρετσίνας. Η μεθοδολογία γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την επαναλειψιμότητα και την ακρίβεια των συμπερασμάτων.
Η αξιολόγηση του συνόλου των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ρετσινιού που έχουν εκχυλιστεί στο γλεύκος γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω οργανοληπτικών και μέσω ενόργανων χημικών αναλύσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ