Έργο Άστυ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-03382

Παράμετροι που επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα των χαρακτηριστικών που προσδίδει το ρετσίνι στο κρασί κατά την επαφή του με το γλεύκος στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ρετσίνας.

Βασικός στόχος του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος» είναι η διερεύνηση των παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των χαρακτηριστικών που προσδίδει το ρετσίνι του πεύκου στο κρασί κατά τη διάρκεια της επαφής υγρής και στερεής φάσης στο πλαίσιο της οινοποίησης της ρετσίνας. Έμφαση θα δοθεί στις αειφόρες μεθόδους παραγωγής και στον έλεγχο της ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας.

Στόχος της έρευνας είναι η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στη δημιουργία νέων προϊόντων που θα ανήκουν στην κατηγορία Ρετσίνα Ονομασία κατά Παράδοση. Τα νέα προϊόντα, τα οποία αναδεικνύουν για πρώτη φορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρετσινιού, ενός ιδιαίτερου φυσικού προϊόντος, θα δημιουργήσουν νέες αγορές (disruption) για το ελληνικό κρασί, προσδίδοντας υψηλή προστιθέμενη αξία σε ένα εμβληματικό προϊόν της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης και θα ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει ήδη η ελληνική ρετσίνα στις οινικά ώριμες αγορές του εξωτερικού.